Warszawa,

piątek, 17 lipca 2015

Co z koleją WKD do Nadarzyna?W aktach planowania miejscowego od 1976, które posiada gmina, teren pod kolejkę wskazano tylko w jednym planie , wzdłuż trasy katowickiej we wsi Urzut. GDDKiA uznała, że w liniach rozgraniczających trasę katowicką niestety nie ma możliwości lokalizacji kolei. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nadarzyn nie wskazuje lokalizacji linii kolejki WKD.

Od kilku lat podejmowane są jednak próby budowy kolejki na trasie Mszczonów Michałowice. W celu podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy kolejki, w 2010r., gminy podjęły wspólną inicjatywę { podjęto uchwały intencyjne}w celu podpisania wzajemnego porozumienia dot. przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji. W 2013r. podpisano kolejne porozumienie{ nastąpiła zmiana partnerów w odniesieniu do porozumienia z 2010r.} dot. wspólnej inicjatywy gmin: Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola , Nadarzyn, Brwinów, Michałowice, które zostało ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1458 z 2014r.


W porozumieniu ustalono m.inn. , że liderem upoważnionym do występowania w imieniu partnerów porozumienia będzie Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Grzegorza Kurka.
Stosowne wnioski zostały złożone do wyłożonego projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego jak również do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego dot. w/w inicjatywy.
Stanisława Bandyra
UG Nadarzyn